The Imperial Provinces

Chayuan
Xuanya Shang De Ge
Xuanya Zhi Jia
Feiliao
Feiqi du Huowu
Huisi Shi
Ma Lu
Zhanzheng Baochi (military province)
Chenmo di Baochi (silent keep province)
Hei Ti Zhen
Jhidan Zhen
Chufa Zhen
Qingchu Chian
Mimi Haiwan
Shi Yan
Shiren Shi
Xin De Shui
Lao Shi
Yan Diqiu
Yuangdong Guankan

The Imperial Provinces

The Mists of Paoru nashoba143 nashoba143